Vuoden 2009 talousarvio - 30.12.2008

Pekka Nousiainen 29.10.2008
Kunnanjohtaja
KUNNANJOHTAJAN KATSAUSVuoden 2009 talousarvion valmistelu tapahtuu aikana, jolloin maailman taloutta on järisyttänyt Yhdysvalloista käynnistynyt finanssikriisi, jolla on ollut ennen kokemattomia seurauksia koko maailmantalouteen. Suomessa taloudelliset olot ovat pysyneet silti varsin suotuisina koko alkuvuoden, viimeaikoina on varsinkin vientiteollisuuden piirissä tapahtunut sopeuttamista muuttuneeseen markkinatilanteeseen sekä irtisanomisten että lomautusten muodossa. Metsäteollisuus on joutunut voimakkaimman sopeuttamisen tielle. Kuntatalouteen muuttunut taloustilanne heijastaa vaikutuksensa heikkenevän työllisyyden ja sitä kautta verotulojen hitaamman kehittymisen kautta.    

Ennen varsinaista finanssikriisiä kuntataloudessa ennakoitiin jo talouskasvun hidastumista. Kuitenkin vuodesta 2009 on odotettu muodostuvan vielä kohtuullisen myönteisen. Yleinen ansiotason nousu pitää edelleen yllä veropohjaa, mutta kuntien verotulojen kasvu hidastuu, kun työllisyys ei enää parane. Kuntakohtaisia eroja toki on. Kuntien menotaloudessa kasvupaineet ovat edelleen suuret ja tulosriski muodostuu juuri menojen tuloja nopeammasta kasvusta.

Vuoden 2010 jälkeen vuosikatteet alkavat heikentyä ja investointien määrästä riippuen on vaara, että ne eivät riitä enää nettoinvestointien kattamiseen.

Punkaharjun kunnan talous on kuluvan vuoden aikana kehittynyt myönteisesti. Verotulot ja valtionosuudet ovat kasvaneet vähintään odotetusti ja menotalous on pääosin pysynyt hallinnassa. Vuoden 2008 tilinpäätöksestä odotetaan siinä määrin positiivista, että kunnan tasetta voidaan vahvistaa ja kertyneitä alijäämiä poistaa.

Käsittelyssä oleva talousarvioehdotus vuodelle 2009 on loppusummaltaan 22,3 miljoonaa euroa, jossa kasvua on 5,6 %. Ehdotus vakauttaa edelleen kunnan talouden perustaa. Vuosikate on 911 672 euroa eli 230 euroa / asukas, joka on hiukan yli kehystavoitteen. Ehdotus on 401 384 euroa ylijäämäinen. Ehdotus luo siten edelleen edellytykset vähentää kunnan taseessa olevia alijäämiä.
Verotulot kasvavat 1.74 % ja valtionosuudet 9,79 %. Verotulojen ja valtionosuuksien kasvusuhteeseen vaikuttaa maan hallituksen päättämät verokevennykset, jotka tapahtuvat kunnallisverotuksen vähennyksiä korottamalla kuitenkin siten, että kuntien verotulomenetykset korvataan kunnille täysimääräisinä korottamalla sosiaali- ja terveystoimen valtionosuuksia.

Verotuloilla katetaan budjetista 52,4 % ja valtionosuuksilla 32 %. Budjettiehdotus turvaa nykyisen palvelutason, panostukset lisääntyvät erityisesti vanhusten huoltoon ja vammaispalveluihin. Erikoissairaanhoitoon on varattu 4 165 000 euroa, ja perusterveydenhuoltoon 2 904 349 euroa. Uutena palveluna budjettiehdotus sisältää Punkaharju-lisän maksamisen lapsiaan kotona hoitaville vanhemmille kotihoidon tuen lisäksi. Varauksen suuruus on 50 000 euroa. Lisäksi kunnan oman elinkeinopolitiikan tehostamiseen on varattu 30 000 euroa.

Hallintokunnan pysyivät kohtuullisesti annetussa kehyksessä, ylityksiä tuli koululautakunnalla lähinnä kuntalisän, koulukuljetusten ja sisäisten vuokrien osalta. Sosiaalilautakunta ylitti kehyksen 260 000 eurolla vammaispalveluissa.

Metsän myyntituloja ehdotukseen on merkitty 250 000 euroa, jossa on huomioitu 2008 syntynyt hakkuusäästö ja metsien kestävä käyttö jatkoa ajatellen.

Investointeja tehdään vuonna 2009 1 035 500 eurolla, josta päiväkodin rakentamiseen käytetään 600 000 euroa loput erilaisiin kunnallisteknisiin töihin. Lainoitusta investointibudjetin katteeksi on merkitty 600 000 euroa. Kunnan lainamäärä kääntyy laskuun ja on vuoden lopussa 1067 euroa/ asukas ilman teollisuuslainoja.    

Punkaharjun kunnan kehitystä haittaava tekijä on edelleen asukasmäärän pieneneminen, joka suurimmalta osalta johtuu syntyvyyttä suuremmasta kuolleisuudesta, mutta myös nettomuuttotappiota tapahtuu.

Punkaharjun kehittämisen panostukset on edelleen suunnattava elinkeinopolitiikan tehostamiseen työpaikkojen lisäämiseksi ja yritysten laajentamiseksi tai uusien yritysten saamiseksi kuntaan. Samoin kaavoituksen ja tonttipolitiikan keinoin on edistettävä kuntaan muuttoa kohderyhmänä erityisesti lapsiperheet.

Kunnan ympäristöviihtyvyydestä huolehditaan, panostetaan laadukkaisiin palveluihin ja huolehditaan kunnan myönteisestä julkisuuskuvasta.

Talouden taantumasta huolimatta Punkaharjun kehityskuva näyttäytyy myönteisenä.

Kutsun alkavan uuden vaalikauden myötä luottamushenkilöt vahvasti mukaan kunnan kehittämistyöhön. Samoin kiitän päättyvän vaalikauden osalta kaikkia luottamushenkilöitä kunnan ja kuntalaisten hyväksi tehdystä työstä sekä hyvästä yhteistyöstä kunnan henkilöstön kanssa.


Pekka Nousiainen  
Sulje ikkuna