PUNKAHARJUN KUNNAN TALOUSARVIO VUODELLE 2010 TURVAA PALVELUT - 30.12.2009

Pekka Nousiainen 10.11.2009
Kunnanjohtaja
KUNNANJOHTAJAN KATSAUS


Punkaharjun kunnan talousarvioehdotus vuodelle 2010 turvaa nykyiset palvelut, jatkaa vakaan talouden linjaa ja korostaa panostuksia työllisyyden parantamiseen ja elinkeinopolitiikkaan. Ehdotus sisältää määrärahan uuden teollisuushallin rakentamiseen, joka mahdollistaa 10 – 15 uuden työpaikan syntymisen.

Talouden taantumasta johtuva lievä verotulojen menetys on kompensoitu lievillä kunnallisveron ja kiinteistöveron korotuksilla.

Talousarvion suurin haaste on menojen kasvun hillintä, joka koskee erityisesti sosiaali- ja terveyspiiriä ja sen palvelutuotantoa. Kuntasopimukset uusitaan ja se mahdollistaa myös Punkaharjun kunnan määritellä kunnassa tarjottavat strategiansa mukaiset sosiaali- ja terveyspalvelut ja niiden laadun ja määrän. Talousarvioehdotus on ylijäämäinen.

Tänä ja viime vuonna on kuntataloudessa tapahtunut paljon ennakoimattomia asioita. Vuoden 2008 aikana kunnilla oli hyvin myönteinen tulokehitys. Vuoden 2009 alkupuolella tapahtui kuitenkin nopea ja yllättävä muutos. Kuntatalous sukelsi ja erityisesti yhteisöverosta riippuvaisten kuntien tilanne kiristyi. Yhteisöveron tuotto romahti puoleen vuoden 2008 tasosta. Kuntien yhteisövero-osuuden tilapäinen nosto 10 prosenttiyksiköllä vuosille 2009 - 2011 on lieventänyt tilannetta, lähinnä vientiteollisuuspaikkakuntien osalta.

Kunnallisveron tuotto lisääntyi kunnissa vielä tammi-elokuussa, mutta loppuvuotta kohden kunnallisveropohja on heikentynyt työllisyysnäkymien synketessä. Arvioidaan, että kuntien kunnallisverotulot supistuvat tänä vuonna n. 0,5 % ja ensi vuonna jopa 3 %.
Puolestaan yhteisöveron ja kiinteistöveron tuottojen arvioidaan kehittyvän ensi vuonna myönteisesti siten, että kuntien verotulot vähenevät enintään n. 2 %.

Ongelmaksi kuntataloudessa muodostuukin hitaan tulokehityksen ja nopean menokehityksen suhde, joka ruokkii kuntien talouksien alijäämäisyyttä. Oma rasituksensa kuntatalouteen on tuonut myös raskas tulopoliittinen ratkaisu, joka on nostanut syyskuussa kuntapalkkoja 2,4 %:lla.

Valtiovallan toimet kuntatalouden vahvistamiseksi vuonna 2010 ovat jääneet hyvin laihoiksi. Valtionosuuksiin harvaan asutuille ja saaristokunnille tuli lisää 30 M€, investointien tukemiseen lisää 58,5 M€ ja harkinnanvaraisiin rahoitusavustuksiin lisää 5 M€. Keskivertokunnat ovat jääneet paitsi taloutensa perustan vahvistamista. Toki kuntien valtionosuudet kasvavat vuonna 2010  kaikkiaan n. 650 M€, mutta lisäys perustuu yksinomaan verokompensaatioon ja indeksitarkistuksiin.
Vuodet 2009 ja 2010 tulevat olemaan koko kuntatalouden tilinpidossa alijäämäisiä.

Punkaharjun kunnan talous on kuluvan vuoden aikana kehittynyt myönteisesti. Lisätalousarviossa verotuloja alennettiin ja valtionosuuksia lisättiin kertymiä vastaavasti. Lähinnä yhteisövero ja valtionosuudet ovat kasvaneet vähintään odotetusti ja menotalous on pääosin pysynyt hallinnassa. Vuoden 2009 tilinpäätöksestä odotetaan siinä määrin positiivista, että kunnan tasetta voidaan edelleen jonkin verran vahvistaa ja taseeseen kertyneitä alijäämiä poistaa.

Käsittelyssä oleva talousarvioehdotus vuodelle 2010 on loppusummaltaan 23.6 miljoonaa euroa, jossa kasvua on edelliseen talousarvioon 5,89 %. Ehdotus vakauttaa edelleen kunnan talouden perustaa. Vuosikate on 649 909 euroa eli 171 euroa / asukas, joka on hiukan alle kehystavoitteen. Ehdotus on n. 98 000 euroa ylijäämäinen. Ratkaisevaa talousarvioehdotuksen tasapainottamisessa on ollut sekä kunnallisveron että kiinteistöveron lievä korotus, joilla korvataan taantuman aiheuttamat verotulojen menetykset.

Verotulot ovat 11 725 000 ja valtionosuudet 7 790 000. Verotulojen ja valtionosuuksien kasvusuhteeseen vaikuttaa maan hallituksen päättämät verokevennykset, jotka tapahtuvat kunnallisverotuksen vähennyksiä korottamalla kuitenkin siten, että kuntien verotulomenetykset korvataan kunnille täysimääräisinä korottamalla kuntien valtionosuuksia.

Budjettiehdotus turvaa nykyisen palvelutason. Erikoissairaanhoitoon on varattu 4 478 000 euroa, ja perusterveydenhuoltoon 2 777 920 euroa. Budjettiehdotus sisältää edelleen Punkaharju-lisän maksamisen lapsiaan kotona hoitaville vanhemmille kotihoidon tuen lisäksi. Varauksen suuruus on 35 000 euroa. Lisäksi kunnan oman elinkeinopolitiikan tehostamiseen on varattu 30 000 euroa.

Hallintokunnan pysyivät kohtuullisesti annetussa kehyksessä, ylityksiä tuli lähinnä perusturvan osalta.

Metsän myyntituloja ehdotukseen on merkitty 200 000 euroa.

Investointeja tehdään vuonna 2010 2 602.000 eurolla, josta päiväkodin rakentamiseen käytetään 926 000 euroa, uuden teollisuushallin rakentamiseen 1 500 000 euroa loput erilaisiin kunnallisteknisiin töihin.

Lainoitusta investointibudjetin katteeksi on merkitty 2,3 M€. Lainoja lyhennetään n. 800 000 euroa, joten lainamäärän nettolisäys on n. 1 500 000 euroa.  

Punkaharjun kunnan kehitystä haittaava tekijä on edelleen asukasmäärän pieneneminen, joka suurimmalta osalta johtuu syntyvyyttä suuremmasta kuolleisuudesta, mutta myös nettomuuttotappiota tapahtuu.

Punkaharjun kehittämisen panostukset on edelleen suunnattava elinkeinopolitiikan tehostamiseen työpaikkojen lisäämiseksi ja yritysten laajentamiseksi tai uusien yritysten saamiseksi kuntaan. Samoin kaavoituksen ja tonttipolitiikan keinoin on edistettävä kuntaan muuttoa kohderyhmänä erityisesti lapsiperheet. Tätä strategista tavoitetta tukee juuri uuden teollisuushallin rakentaminen Punkaharjun Puutaito Oy:lle. Halli mahdollistaa 10 -15 uuden työpaikan syntymisen.

Kunnan ympäristöviihtyvyydestä huolehditaan, panostetaan laadukkaisiin palveluihin ja huolehditaan kunnan myönteisestä julkisuuskuvasta.

Talouden taantumasta huolimatta Punkaharjun kehityskuva näyttää turvalliselta ja vakaan myönteiseltä.

Pekka Nousiainen  
Sulje ikkuna