Paras-hankkeesta jatkuviin uudistuksiin - 24.04.2008


Paras-hankkeesta jatkuviin uudistuksiin

Kuntatalouden ja palvelutarpeiden haasteet pitävät huolen siitä, että uudistukset jatkuvat kunta- ja palvelurakennehankkeen jälkeenkin. Valtionosuusuudistus on tärkeä tekijä palvelujen tasavertaisen saatavuuden turvaajana. Näin totesi Kuntaliiton hallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja Pekka Nousiainen tiistaina valtakunnallisessa Paras-uudistuksen luottamushenkilöseminaarissa Helsingissä.

- Valtionosuusuudistuksessa on otettava huomioon kuntien erilaiset olosuhde- ja palvelutarvetekijät sekä veropohjat. Kuntatalouden ongelmaksi näyttää muodostuvan kustannuskehityksen pysyminen korkealla ja tulokehityksen käyminen yhä epävarmemmaksi. Omat investointitarpeet lisäävät velkataakkaa, ja muualta tulevat entistä lähemmäksi globaalin talouden heilahdukset, Nousiainen sanoi.

- Yksi Paras-puitelain tärkeistä linjauksista oli peruspalveluohjelman vakinaistaminen osaksi lakiin perustuvaa valtion ja kuntien neuvottelumenettelyä. Se korostaa kuntien ja valtion yhteistä vastuuta peruspalveluista. Tuottavuuden ja tehokkuuden nimissä ei saa unohtaa palveluiden laatua, saatavuutta ja kohtuullista saavutettavuutta. Juustohöyläämisen keinot käytettiin loppuun jo 90-luvulla.

Nousiainen muistutti, että olemme 2010-luvulla jo 20 kuukauden kuluttua.

- Kun Paras-uudistus päättyy vuoden 2012 lopussa, uudistustyö jatkuu senkin jälkeen – toimintaympäristön muutokset vain kiihtyvät. Esimerkiksi suurten ikäluokkien paine sosiaali- ja terveyskustannuksiin tulee esille täysimääräisenä vasta 2020-luvun jälkipuoliskolla, kun he lähestyvät 80 vuoden ikää.

Uudistustyön pitkäjänteisyys on hyvä muistaa tuloksia arvioitaessa. Käytännön hyödyt eivät Nousiaisen mukaan voi näkyä yhdessä vuodessa. Hän huolehti myös kuntaväen jaksamisesta kuntahistorian suurimman rakenneuudistuksen toteuttamisessa.

Kuntaliiton puheenjohtaja kannusti luottamushenkilöitä tekemään ahkeraa vaalityötä äänestysprosentin nostamiseksi syksyn kuntavaaleissa. Erityisesti nuorten kiinnostuksen herättäminen kunnallispolitiikkaa kohtaan on edelleenkin kaikkien puoluejärjestöjen yhteinen haaste.

- Uusilla valtuustoilla on erityisesti kuntaliitoskunnissa otollinen tilaisuus luoda sellaista uutta valtuustokulttuuria, joka vastaa nykyistä paremmin valtuutettujen omia odotuksia ja motivoi heitä toimimaan aktiivisesti kotikuntansa hyväksi.

- Uusien valtuustojen tärkeimpiä tehtäviä on kunnan palvelustrategian luominen. Se työ varmistaa omalta osaltaan sen, että hallinnollisten rakenteiden uudistuksia seuraa myös palvelurakenteiden ja palveluprosessien uudistaminen. Aivan erityisen tärkeää tämä palvelustrategiatyö on uusissa suurissa kuntaliitoskunnissa.
Från strukturprojektet till kontinuerliga reformer

På grund av de utmaningar som den kommunala ekonomin och servicebehoven innebär kommer reformerna att fortsätta även efter kommun- och servicestrukturreformen. Statsandelsreformen är en viktig faktor i säkerställandet av en jämlik tillgång till service. Det konstaterade kommundirektör Pekka Nousiainen, Kommunförbundets styrelseordförande, vid det nationella seminariet för förtroendevalda inom strukturreformen i Helsingfors på tisdag.

– I statsandelsreformen måste kommunernas olika förhållanden, servicebehov och skattebaser beaktas. De ständigt ökande kostnaderna och den allt osäkrare resultatutvecklingen verkar bli ett problem inom den kommunala ekonomin. Investeringsbehoven ökar skuldbördan, och svängningarna i den globala ekonomin berör på ett allt närmare håll, sade Nousiainen.

– En av de viktiga riktlinjerna i ramlagen var att göra basserviceprogrammet till en etablerad del av statens och kommunernas lagbaserade samrådsförfarande. Detta betonar kommunernas och statens gemensamma ansvar för basservicen. Man ska inte glömma servicekvaliteten eller servicens tillgänglighet i produktivitetens och effektivitetens namn. Osthyvelmetoden förbrukades redan på 1990-talet.

Nousiainen påminde om att vi går in i 2010-talet redan om 20 månader.

– Reformarbetet fortsätter även efter att strukturreformen avslutats år 2012 – omvärldsförändringarna bara intensifieras. Till exempel de stora åldersklassernas tryck på social- och hälsovårdskostnaderna kommer att synas helt och hållet först under senare hälften av 2020-talet när de som hör till dessa åldersklasser närmar sig 80 års ålder.

Vid bedömningen av resultaten är det bra att komma ihåg reformarbetets långsiktighet. Enligt Nousiainen kan de praktiska fördelarna inte synas inom ett år. Han uttryckte även sin oro över de kommunalt anställdas arbetsförmåga under genomförandet av den kommunala historiens mest omfattande strukturreform.

Kommunförbundets ordförande uppmanade de förtroendevalda till ett aktivt valarbete i syfte att öka valdeltagandet i höstens kommunalval. Alla partiorganisationer delar fortfarande särskilt utmaningen att väcka de ungas intresse för kommunalpolitik.

– Nya fullmäktigeförsamlingar har i synnerhet i kommunsammanslutningar möjlighet att skapa en sådan ny fullmäktigekultur som bättre möter ledamöternas egna förväntningar och motiverar dem till att handla aktivt för sin hemkommun.

– En av de nya fullmäktigeförsamlingarnas viktigaste uppgifter är att skapa en servicestrategi för kommunen. Detta arbete säkerställer att förvaltningsstrukturreformerna följs av en reform av servicestrukturerna och serviceprocesserna. Detta servicestrategiarbete är speciellt viktigt i stora sammangående kommuner.


Sulje ikkuna