Vahva peruskunta vai maakuntamalli ? - 25.10.2012

24.10.2012

VAHVA PERUSKUNTA VAI  MAAKUNTAMALLI ?Kansanedustaja, ek-ryhmän puheenjohtaja, kunnallisvaaliehdokas Jouni Backman (sd) kysyy avoimesti tiistain 23.10.2012 Itä-Savossa, ovatko paikalliset mm. Keskustan ehdokkaat samalla linjalla puolueensa kanssa vaalitavoitteista, tarkoittaen varmaan sosiaali- ja terveystoimen järjestämisperustaa. Hyvä, että asia tulee käsitellyksi.

Omalta osaltani totean kantani olevan, että en kannata terveydenhuollon / erikoissairaanhoidon ja ammatillisen koulutuksen siirtämistä maakuntahallinnon yhteyteen eli maakuntamallia. Se ei sovellu Savonlinnan eikä muillekaan Itä-Savon kaltaisille alueille, joilla on oma sairaanhoitopiiri ja ammatillinen koulutus. Maakuntamalli oli Keskustan piirissä esillä jo Paras-hankkeen yhteydessä vuosina 2005 -2007, mutta silloin aluekuntamallin nimellä eikä se tuolloinkaan saanut varauksetonta kannatusta.

Nyt, kun Keskustan kunta- ja alueryhmä valmisteli kuntavaaliohjelmaa näitä kunnallisvaaleja varten, periaate oli, että annetaan kunnille itselleen mahdollisuus tehdä niiden itsensä tilanteista ja olosuhteista lähtevät kuntahallinnon rakenneratkaisut. Pakkoliitosten ja yhden totuuden malleille toteutettaessa kunta- ja palvelurakenneuudistusta on Keskustan kunta- ja alueryhmän mielestä useita vaihtoehtoja, kuten  
1. Vahventuvat peruskunnat vapaaehtoisten kuntaliitosten pohjalta,
2. Nykymuotoinen kuntien yhteistyö sitä kehittäen ja tiivistäen tai
3. Alue- tai maakuntamallin mukaiset ratkaisut kuntien omiin päätöksiin perustuen.

Keskustan kuntavaaliohjelman valmistelun lähtökohtana oli, että kunnat alueellisesti päättävät itse, minkä mallin mukaisesti ne järjestävät laajaa väestöpohjaa vaativat palvelut, koska olosuhteet maan eri osissa ovat hyvin erilaiset ja sama malli ei sovellu joka paikkaan. Tätä kantaa olen edustanut työryhmässä. Puoluehallitus on valinnut sitten maakuntamallin, jolla se käy vaalikampanjaa.

Kuten alussa totesin, en kannata maakuntamallia, vaan haluan, että alueellamme säilyy päätösvalta ja laadukkaat ja kattavat palvelut niin erikoissairaanhoidossa kuin ammatillisessa koulutuksessa. Ammatillisen koulutuksen rakenne ei kuulu nyt kuntarakenneuudistukseen. Sosiaali- ja terveystoimen ratkaisu perustuu siis joko vahvan peruskunnan malliin tai kuntien yhteistyöhön sote-aluemallilla. Odotan, että maan hallitus saa aikaan ratkaisun sote-palvelujen järjestämistavasta eikä aseta sellaisia väestöpohja- tai muita rajoituksia, jotka estävät meidän omien palvelujen toteuttamisen. Tätä kirjoitettaessa ratkaisua ei vielä ole.


Sulje ikkuna