Jokaisella oikeus arvokkaaseen vanhuuteen - 15.03.2007

Kimmo Käärmelahti kyseli Itä-Savon palstoilla 12.3. kansanedustajaehdokkaiden kiinnostusta vanhustenhuoltoon.

Minusta jokaisella suomalaisella on oikeus arvokkaaseen vanhuuteen. Suomalaiset elävät pidempään kuin ennen, joten vanhustenhuolto tulee olemaan yksi keskeisimmistä palveluista terveydenhuollon ohella, joka vaatii tulevaisuudessa sekä riittävää henkilöstöä että tarpeellisia voimavaroja. Nyt kunnissa näistä molemmista on ollut puutetta.

Myös tulevaisuudessa julkisten palvelujen järjestämisvastuu tulee säilymään kunnilla. Tämä merkitsee sitä, että kunnille on turvattava riittävä rahoitus, jotta kunnat käytännössä voivat hoitaa vanhustenhuollon laadukkaasti ja että erilaisia vanhusten palveluja on riittävästi saatavilla jokaisessa kunnassa.

Vaikka ikääntyvä väestö onkin aktiivisempaa, he eivät kuitenkaan muodosta yhtenäistä väestönosaa toimeentulonsa, elämäntapansa ja kulutustottumusten osalta. Siksi erilaisten vanhusten palveleminen edellyttää, että palvelut ovat monimuotoisia ja vaihtoehtoja on tarjolla. Vanhusten kotona selviytymistä on tuettava avohoidon ja kotipalvelujen avulla. Omaishoidontukea ja eläkkeensaajan hoitotukea on kehitettävä ja palveluseteleiden käyttöä on laajennettava. Myös sotiemme veteraanien ja invalidien hyvinvoinnista ja riittävästä kuntoutuksesta on pidettävä huolta.

Ikääntyvien ihmisten itsemääräämisoikeutta on kunnioitettava ja annettava jokaiselle mahdollisuus omien ratkaisujen tekemiseen.

Vanhuksilla tulee olla käytettävissä kuntonsa ja hoidontarpeen mukaan myös erilaisia hoito- ja asumismuotoja, kuten tuettua asumista, palveluasumista ja laitoshoitoa. Laitoshoidon yksi kehittämiskysymys on henkilöstön lisääminen.
  
Siksi näenkin, että meidän pitäisi toteuttaa vanhusten toimintakykyä ylläpitävien palvelujen uusi kokonaisuus; vanhus- tai seniorineuvolat, ehkäisevät kotikäynnit ja palvelutarpeen arvioinnin laajennus. Kun tämä kokonaisuus liitetään hyvään avohoitoon, uskon että olemme päässeet vanhustenhuollossa hyvän askeleen eteenpäin.

Olen tyytyväinen, että nyt vaalien alla kansalaisten palvelut ovat nousseet aidosti keskustelun kohteeksi. Keskusta on jo vuosia korostanut kuntien rahoituksen lisäämisen tarvetta, jotta kansalaisille tärkeät peruspalvelut, kuten vanhustenhuolto, terveyspalvelut ja koulutus voidaan hoitaa laadukkaasti. Nyt näyttää näissä asioissa olevan samansuuntaista ajattelua, joka luo uskoa jatkossa myös paremmasta vanhustenhuollosta.Sulje ikkuna