Vammalan kaupunki 100 vuotta - 28.12.2007
Pekka Nousiainen
Kuntaliiton hallituksen puheenjohtaja
Vammala 27.12.2007
Vammalan 100-vuotisjuhlaseminaari

Rouva ministeri
Herra maaherra
Valtuuston Herra puheenjohtaja,
Hyvät Vammalan valtuutetut ja juhlaseminaarin osanottajat!

Tuon mielelläni Vammalan 100–vuotisjuhlaseminaariin Suomen Kuntaliiton kunnioittavan tervehdyksen ja Onnen toivotukset.
Olemme saaneet kunnallishallinnossa elää suurta muutoksen aikaa, joka käynnistyi keväällä 2005 Paras-hankkeen myötä. Kunta- ja palvelurakennehankkeelle on asetettu tavoitteeksi kansalaisten palvelujen saatavuuden turvaaminen vahvistamalla kuntarakennetta tavoitteena elinvoimaiset kunnat tai tekemällä yhteistoiminta-alueita, jotta sekä taloudelliset että toiminnalliset resurssit olisivat jatkossa vahvemmat ottamaan vastaan väestön ikääntymisestä sekä kuntien henkilöstön merkittävästä eläkkeelle siirtymisestä johtuvat haasteet.

Nyt, kun kunnat ovat laatimiensa toimeenpanosuunnitelmien osalta tehneet toimeenpanopäätöksiä, on ollut todettavissa, että vapaaehtoisia kuntaliitoksia on syntynyt enemmän kuin saatettiin odottaa. Jouluun mennessä oli tehty 29 yhdistymisratkaisua, joissa on mukana yhteensä 89 kuntaa.  Kuntamäärä on vähentymässä n. 60 kunnalla vuoden 2009 loppuun mennessä. Yhdistymisselvityksiä on edelleen runsaasti vireillä.

Tarvittavan 20 000 asukaan väestöpohjan kansanterveystyön ja siihen kiinteästi liittyvien sosiaalitoimen tehtävien osalta aikoo yhteistoiminta-alueita muodostamalla saavuttaa n. 290 kuntaa. Osassa kuntia kumppanien haku on vielä käynnissä. Kokonaisuudessaan kunnat ovat suhtautuneet hankkeeseen vakavasti. Kunta- ja palvelurakennehakkeesta on muodostunut merkittävä kuntauudistus huomioiden myös sen, että lähinnä perusterveydenhuollon kuntayhtymien määrä tulee vähenemään noin puoleen.

Muutos on aina mahdollisuus, mikäli muutosvalmius on olemassa ja asenne muutokseen on myönteinen. Suomen Kuntaliitto on haastanut kunnat muutosjohtajuuteen Paras - hankkeen myötä ja mielestäni kunnat ovat vastanneet tähän haasteeseen. Muutosta on johdettava ja sen johtamisessa tarvitaan aina vastuullista otetta ja osaamista. Kunnissa sitä vaaditaan sekä luottamushenkilö- että virkamiesjohdolta.
On nähtävä kauas, tunnettava talouden faktat, henkilöstöresurssien rajat ja hallittava kokonaisuudet. Kunnissa on erityisesti pidettävä mielessä, että kuntien itsehallinto on lähtökohtaisesti kunnan asukkaiden itsehallintoa. Sille on asetettu kansanvaltaisuusvaatimus ja se tekee muutoksen johtamisen vieläkin haasteellisemmaksi. Onnistunut muutos kunnissa on prosessi, jossa kuntalaiset ovat vahvasti mukana ja jossa myös toisin ajattelevia ymmärretään. Muutos ei synny hetkessä, sille on annettava aikansa.

Kunta- ja palvelurakennehanke ei tuo sinällään ratkaisua hyvinvointiyhteiskunnan palvelujen turvaamiseen pelkillä rakenteellisilla uudistuksilla. Joka tapauksessa kunnallinen palvelutuotanto tarvitsee tuottavuuden lisäämistä, joka syntyy tuotantotapojen uudistamisella, uusia tuottamisjärjestelmiä käyttämällä ja jopa mittavammin yksityistä palvelutuotantoa hyödyntämällä kunnallisen järjestämisvastuun alla.

Kunta luo puitteet ihmisten omaehtoiselle elämälle ja tarjoaa hyvinvointiyhteiskunnan palvelut sekä elinkeinoelämälle toiminnan edellytykset. Merkittävä osa kunnallisen itsehallinnon käsitettä on kunnan yleinen toimiala. Sen mukaan kunnan velvollisuus on hoitaa lakisääteisten tehtävien ohella myös kuntalaisten yhteisiä asioita. Ne ovat usein kunnan yleiseen kehittämiseen, vapaa-aikaan, kulttuuriin tai alueellisiin erityispiirteisiin liittyviä kysymyksiä, joilla on erityinen paikallinen tai yleishyödyllinen luonne. Nyt kun kuntien elinvoima on lisääntymässä rakenteellisten uudistusten, hyvän talouskasvun ja työllisyyden sekä valtiovallan toimenpiteiden myötä, on tehtävä tilaa myös kuntien yleisen toimialan vahvistamiselle.


Arvoisat juhlaseminaarin osanottajat

Suodenniemi ja Vammala yhdistyivät tämän vuoden alussa.
Tänään olette päättäneet jatkaa voimien kokoamista kunta- ja palvelurakennehankkeen hengessä. Vammalan, Mouhijärven ja Äetsän valtuustot ovat yhtäpitävin päätöksin hyväksyneet uuden Sastamalan kaupungin perustamisen ja sitä koskevan yhdistymissopimuksen. Punkalaidun jäi hankkeesta pois ja valitsi itsenäisen kunnan strategian.

Uusi Sastamalan kaupunki näkee päivän valon vuoden 2009 alusta. Uskon vakaasti, että pitkät yhdistymisneuvottelut, syvälle käyneet keskustelut ja yhteinen tulevaisuuden visiointi sekä onnistunut muutoksen johtaminen ovat saaneet aikaan uudenlaisen ilmapiirin. Ilmapiirin, jossa mahdolliset epäilyt ovat vaihtuneet yhteisen kehityksen voimaksi ja ovat johtaneet yhteisten tavoitteiden saavuttamiseen.

Onnittelen ennakkoluulottomasta ja huomiseen tähtäävästä, koko seudun asukkaiden parhaaksi tehdystä ratkaisusta.

Kuntalaisten mielipiteiden ja tarpeiden huomioon ottaminen koko laajan kaupungin alueella on uuden kaupungin jatkuva haaste. Jokainen nykyisten kuntien ja uuden Sastamalan kaupungin asukas on kunnalliselämässä toiminnan kohde, mutta myös toimija. Hän on mielipiteineen ja toiveineen oman kuntansa kehittäjä.
Kunta on ihmisten oma yhteisö, kuntalaisia itseään varten.

Vammalan kaupungin 100-vuotisjuhlavuosi on kääntymässä lopuilleen. Uskon, että seuraavien vuosikymmenten historiassa tulee näkymään nyt tehtyjen uudistusten merkitys.

Toivotan kaikille, Vammalan kaupungille sekä samalla Mouhijärven ja Äetsän kunnille, kuntien asukkaille ja henkilöstölle sekä kaikille luottamushenkilöille onnea ja menestystä.
Maamme itsenäisyyden 90-vuotisuuden juhlavuosi on myös päättymässä. Vuoden tunnus on ollut yhteisöllisyyttä ja yhteenkuuluvuutta korostava ME!. Tuossa Me-hengessä toivon teidän jatkavan arvokasta, kaikki rajat ylittävää yhteistyötänne lounaisen Pirkanmaan kehittämiseksi.

Onnellista Uutta Vuotta 2008 teille kaikille!
Sulje ikkuna