KUNTALIITON VALTUUSTON AVAUS - 02.05.2013

Arvoisat valtuutetut
Hallituksen jäsenet
Toimiva johto
Hyvät Naiset ja Herrat


Olemme aloittamassa Kuntaliiton tämän valtuustokauden valtuuston viimeistä kokousta. Kuntapäivien jälkeen kokoontuva uusi valtuusto jatkaa työtämme pienemmässä kokoonpanossa. Se perii tältä valtuustokaudelta merkittävät haasteet: julkisen talouden, mukaan luettuna kuntatalouden heikkenevän tilan, pahasti keskeneräiset kuntarakenne- ja sote-uudistuksen ja keskeneräiset kuntalain ja valtionosuusjärjestelmän kokonaisuudistukset merkittävimpiä haasteita mainitakseni.
>Tätä Kuntaliiton valtuuston toimikautta leimasi voimakas epävarmuus tulevasta, epävarmuus joka jatkuu tästä eteenpäin. Kuntaliiton ponnisteluista huolimatta maan hallitus on viemässä eteenpäin kuntarakenne- ja sote-uudistuksia kuntia heikosti kuullen. Uudistusten aikataulu on ollut koko ajan kohtuuton ja uudistusten sisältö erittäin epäselvä ja heikosti valmisteltu. Uudistusten poliittinen johto on ollut luvalla sanoen heikointa, mitä maamme julkisen hallinnon uudistusten historiassa on nähty ja koettu.
>Kuntarakenne- ja sote-uudistuksista saattaisi syntyä vielä tuloksia, jos hallitus muuttaisi toimintatapaansa ja alkaisi kuunnella kuntia. Jos olisi menetelty Kuntaliiton esittämällä tavalla, eli että erilaiset olosuhteet olisi otettu huomioon ja selvityskohteena olisi kuntaliitosten rinnalla ollut kuntien yhteistyön tiivistäminen, olisivat molemmat hankkeet edenneet jo pitkälle ja kunnat olisivat myös olleet aktiivisesti uudistuksissa mukana.
>Hallituksen kovakorvaisuus kuntakentän esityksille näkyy myös tavassa toteuttaa kuntalain kokonaisuudistus. Parlamentaarisen komitean sijasta, joka olisi valmistellut kunta- ja palvelurakenneuudistuksen jatkon sekä kuntalain kokonaisuudistuksen, on hallitus pitänyt nämä uudistukset tiukassa poliittisessa ohjauksessaan. Valittaen täytyy todeta, että hallituksen toimintatapa on kärjistänyt poliittista vastakkainasettelua näissä uudistuksissa tavalla, jollaista Paras-hankkeen käynnistyksen ja toteutuksen yhteydessä ei nähty tai koettu. Lisäksi tulokset näyttävät jäävän todella vähäisiksi, paljon puhetta ja selvityksiä, mutta rakenteellisten uudistusten osalta näytetään etenevän selvästi heikommin kuin Paras-hankkeen yhteydessä. Paljon puhuttu kunta-alan uudistusjuna on pysähtynyt asemien välille, eikä sen liikkeelle saaminen näytä tuottavan tuloksia.
>Sote-hankkeen osalta puheista ja tavoitteista huolimatta uudistus on irronnut kuntarakenneuudistuksesta ja olisi irronnut vielä enemmän ellei oikeuskansleri olisi puuttunut asiaan. Suurella kiinnostuksella odotamme, millaisen poliittisen linjauksen hallitus 15.5. antaa eduskunnalle. Tähän mennessä tapahtuneen perusteella näyttää ilmeiseltä, että sote-uudistuksen lopputuloksena on nykyistä monimutkaisempi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäminen, kuin nykyisellään. Epämääräiset uudistukset ja niiden aiheuttama epävarmuus on aiheuttaa merkittävää huolta koko kunta-alan henkilöstössä ja asiakaskunnassa.
>Julkisen talouden tervehdyttämisyritykset ovat olleet tähän mennessä kuntien näkökulmasta hallituksen päättäväistä säästövastuiden siirtoa valtiolta kunnille. Tähän mennessä toteutetuista säästöistä ylivoimainen valtaosa on kohdistettu kunnallisten palvelujen rahoitukseen. Valtionosuusleikkauksilla ja vastuiden siirroilla valtiolta kunnille ei paranneta yhtään julkisen talouden tasapainoa, joka pitäisi olla tavoitteena, ei julkisen sektorin sisäinen tehtävien ja kustannusten pallottelu, jota nyt harjoitetaan.
>Kyse ei todellakaan ole pelkästään historiallisen suurista valtionosuuksien leikkauksista, vaan myös tehtävien lisäämisestä. Merkittävin kehysriihen päättämä kuntien tehtävien lisäys on työmarkkinatukiuudistus, joka on viimeisimmän tiedon mukaan lisäämässä kuntien menoja jopa yli 300 miljoona euroa vuonna 2015, jolloin uudistus on tarkoitus saattaa voimaan. Ongelmana työmarkkinatukiuudistuksenkin osalta on se, ettei vieläkään, usean viikon jälkeen oikein tunnuta valtion hallinnossa tiedettävän, mitä kehysriihessä oikein päätettiin. Se ei ole ihme, koska ratkaisu tehtiin ilman asiallista valmistelua.
>Toki viime aikoina on valtio-kunta-suhteessa tapahtunut myönteistäkin: kuntien veropohjan laajentamisessa otettiin askelia oikeaan suuntaan, verouudistusten menetykset kunnille ollaankin kehysriihen ratkaisuista poiketen mitä ilmeisimmin korvaamassa kunnille täysimääräisesti ja hallitus on käynnistämässä vuosille 2014–2017 ajoittuvan norminpurkuohjelman, jolla tavoitellaan yhden miljardin euron kuntien ja kuntayhtymien toimintamenojen säästöjä vuoden 2017 tasossa. Näistä muutamasta myönteisestä ratkaisusta huolimatta jää tämän eduskuntavaalikauden valtio-kunta-suhteen kokonaissaldo joka ikinen vuosi selvästi miinukselle kuntien ja kunnallisten palvelujen käyttäjien näkökulmasta.
>Kuntaliiton viime vuosien toimintaa on arvosteltu hampaattomaksi ja kuntakentässä on esiintynyt voimakasta kritiikkiä liittoa kohtaan. Tuota kritiikkiä ei voi kuitata olankohautuksella. Liiton voima on ollut ja on jatkossakin siinä, että se kykenee toimimaan kaikkien kuntien ja koko kunta-alan järjestönä. Samoin voimanamme on ollut onnistunut liiton edunvalvonta. Liiton aseman selkeyttäminen ja vahvistaminen on kuntapäivien jälkeen aloittavan Kuntaliiton uuden hallituksen ja valtuuston sekä liiton toimivan johdon keskeinen haaste.
>Me kaikki tiedämme, miten haastava viime vuosien tilanne on ollut Kuntaliitolle. On ollut erittäin tärkeää, että olemme kyenneet kaikista ristikkäispaineista huolimatta linjaamaan kantamme keskeisiin uudistuksiin pääsääntöisesti yksimielisesti. Tällainen toimintatapa on tärkeää säilyttää jatkossakin, mikäli ja kun haluamme, että liiton linjauksilla on vaikutusta maamme keskeisissä päätöksentekoelimissä.
>Tässä valtuuston kokouksessa käsitellään liiton viime vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös. Tiivistetysti voidaan todeta, että kaiken kaikkiaan on kuitenkin kohtuullisesti selvitty. Talouskin oli ennakoitua parempi. Haasteet ovat silti liiton uudistamisen osalta suuret. On erittäin tärkeää, että liitto aidosti panostaa uudistumiseen, erityisesti uudenlaiseen verkottumiseen kuntien ja muiden kunta-alan toimijoiden kanssa. Samoin on tärkeää, että vielä tämän vuoden aikana päätetään konkreettisesti niistä toimenpiteistä, joilla liiton talous tasapainotetaan.
>Koska kyseessä on Kuntaliiton valtuuston viimeinen kokous tällä kokoonpanolla, haluan kiittää teitä kaikkia valtuuston jäsenet sekä liiton hallituksen jäsenet ja liiton toimivan johdon edustajat sekä henkilökunta hyvästä yhteistyöstä ja toivottaa teille kaikille mitä parhainta menestystä omassa elämässänne ja kunta-alan kehittämistyössänne.

KiitosSulje ikkuna