Seuraavalla vaalikaudella vahvistettava kuntataloutta - 07.02.2007

Kuntaliiton puheenjohtaja, kansanedustaja Pekka Nousiaisen mielestä seuraavassa hallitusohjelmassa pitää sitoutua kuntatalouden merkittävään vahvistamiseen. Kunta-alan talous- ja rahoitusfoorumin avauspuheessa Nousiainen vaati valtiota huolehtimaan kuntien riittävästä rahoituksesta, jotta kansalaisten peruspalvelut voidaan järjestää ja perusoikeuksien toteutuminen taata.

Nousiaisen mukaan kuntatalous on viime vuonna vahvistunut verotulojen ja valtionosuuksien kasvun ja menojen hidastuneen kehityksen myötä, mutta kuntien väliset erot ovat suuret. Alijäämäisten kuntien lukumäärä on vähentynyt ja vuosikate ylittää poistot. Kuntatalouden tilanne pitää ottaa huomioon, kun valtionosuusjärjestelmä tullaan kunta- ja palvelurakennehankkeen puitelaissa sovitulla tavalla uusimaan.

Uudessa valtionosuusjärjestelmässä on Nousiaisen mielestä vahvistettava kuntien veropohjaa, mutta samalla on huolehdittava riittävästä verotulojen tasauksesta ja kuntien erilaisten olosuhde-erojen huomioon ottamisesta. Kuntien valtionosuustehtävien menot ovat kasvaneet nopeammin kuin valtionosuudet ja oikean kustannustenjaon palauttaminen edellyttäisi tämänhetkisten laskemien mukaan noin 290 miljoonan euron valtionosuuksien lisäystä. Asia ratkeaa kuitenkin sen mukaan, minkalaisiksi säädetään hallituskauden valtionosuusprosentit sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä opetus- ja kulttuuritoimessa.

Nousiaisen mielestä valtionosuusjärjestelmää ei pidä luoda eri ministeriöiden ohjausjärjestelmäksi ja tavoite hallinnonalakohtaisten valtionosuuksien yhdistämisestä on perusteltu. Myös uudella valtionosuusjärjestelmällä tulee vahvistaa kaikkien kuntien kykyä huolehtia kuntalaistensa peruspalveluista riittävästi ja laadukkaasti koko maassa.
Sulje ikkuna