Uskottavasta maanpuoilustuksesta ei saa tinkiä - 06.12.2011

Pekka Nousiainen 6.12.2011
Maakuntaneuvos
Kruunupuiston hallituksen puheenjohtaja
044 2813301

ITSENÄISYYSPÄIVÄJUHLAN JUHLAPUHE KRUUNUPUISTOSSA


Kunnioitetut sotiemme Veteraanit, Heimoveteraanit,
Sotainvalidit ja Lotat,
Arvoisat Juhlavieraat
Hyvät Naiset ja Herrat


Jälleen tänä aamuna olemme nostaneet siniristiliput salkoihin liehumaan vapaan, itsenäisen Suomen tunnuksena ja käyneet kunnioittamassa sankarihaudoilla sodissa kaatuneitten muistoa.

Ansio siitä, että elämme vapaassa itsenäisessä Isänmaassa, kuuluu Teille kunnioitetut veteraanit, Sotainvalidit ja Lotat. Te taistelitte tämän maan vapauden puolesta ja turvasitte maamme itsenäisyyden.

Te olette rakentaneet tämän maan, sen hyvinvoinnin ja koko hyvinvointiyhteiskunnan. Meidän nuorempien on hyvä ollut jatkaa työtänne isänmaan kehittämisessä ja rakentamisessa.

Veteraanien keski-ikä alkaa olla jo 88 vuotta, joten veteraanien määrä on alentunut jo inhimillisistä syistä johtuen alle 50 000 veteraanin. Sotainvalideja heistä on n. 8000. On hyvä muistaa, että talvi- jatko- ja Lapin sotaan osallistui kaikkiaan n.600 000 miestä ja 100 000 naista. Joka kahdeksas sotiin osallistuneista menehtyi ja sodista palanneista joka neljäs sai pysyvän sotavamman. Sodat jättivät jälkeensä 30 000 leskeä ja 50 000 sotaorpoa. Noin puolimiljoonaa ihmistä menetti kodin.

Arvoisat juhlavieraat

Sotien aiheuttamat kärsimykset ovat olleet mittavat. Siksi meille vapaan itsenäisen Suomen arvo on sitäkin suurempi ja merkittävämpi. Harvoin osamme kyllin kiittää Teitä arvoisat Veteraanit siitä, mitä olette uhranneet Suomen vapauden ja itsenäisyyden hyväksi.
  
Kun nuoret miehet ja naiset palasivat sotatoimista, he eivät jääneet miettimään sodan tuskaa ja vaivaa, vaan katse oli tulevaisuuteen, rakentaa perhe, koti ja itsenäinen Suomi.

Näin on tapahtunut. Suomi on ja on ollut hyvä maa kaikille kansalaisilleen asua, elää ja tehdä työtä. Tästä on todisteena noin vuosi sitten yhdysvaltalaisen Newsweek - lehden tekemä tutkimus noin sadan maan elinoloista, jona tuloksena todettiin, että Suomi on paras maa asua.

Te arvoisat veteraanit olette korkeaan ikään ehtineitä kunniakansalaisia. On luonnollista, että elämässänne avun ja hoivan tarve on kasvanut ja kasvaa edelleen. Me kunnioitamme tavoitettanne asua kotona niin kauan kuin se on mahdollista ja sitä on tuettava.

Yksi keskeinen kotona selviytymisen ja vireyden ja hyvän kunnon edellytys on ollut riittävä kuntoutus vuosittain. Oli valitettavaa, että istuva maan hallitus oli leikkaamassa veteraanien kuntoutusmäärärahoja, mutta veteraanijärjestöjen näyttävän yhteisen esiintymisen myötä hallitus perääntyi ja nyt uskomme, että jokainen veteraani ja hänen puolisonsa saa jatkossa vuosittaisen kuntoutuksensa.

Tämä talo, Kruunupuisto on veteraanikuntoutuksen uranuurtaja. Täällä on kuntoutettu veteraaneja kuntoutuskeskuksen perustamisesta eli vuodesta 1969 lähtien ja uskon, että täällä tunnetaan veteraanien tarpeet. Hoivaa ja palvelua on lisätty ja kuntoutusta kehitetty sitä mukaa, kun veteraanien kunto ja kuntoutuksen tarve ovat sitä edellyttäneet..
Täällä Kruunupuistossa on kunnia-asia kuntouttaa ja hoitaa veteraaneja niin kauan kuin asiakkaita riittää.

Arvoisat Veteraanit
Hyvä Juhlayleisö

Tänä Itsenäisyyspäivänä on hyvä luoda katsaus myös ympäröivässä yhteiskunnassa tapahtuvaan kehitykseen ja siihen, miten se vaikuttaa itsenäisyyteemme. Itsenäisyys on hyvin laaja käsite. Perinteisesti itsenäisyys on valtiollista itsenäisyyttä. Saamme asua vapaassa maassa ja päättää itse omista valtiollisista asioista. Näiden asioiden merkitys on säilynyt itsenäisyytemme perustana koko itsenäisyytemme ajan. Itsenäisyyspäivänä on hyvä miettiä, miten me käytämme itsenäisyyttämme ja onko asioita, jotka uhkaavat tai murentavat itsenäisyyttämme.

Päivittäin saamme uutisista seurata, miten Euroopan ja erityisesti euroalueen talouskriisi etenee. Saadaanko se hallintaan vai heiluttelevatko markkinavoimat rahapolitiikkaa ja mikä vaikutus sillä on itsenäisen Suomen talouteen.
Suomessa talous lähtökohtaisesti on ollut kunnossa, vaikka viime ja tänä vuonna valtionvelka onkin kasvanut 7-8 miljardia vuodessa ja sama tilanne jatkuu myös ensi vuonna. Silti velkaantuneisuusaste suhteessa bruttokansantuotteeseen on yksi euromaiden alhaisimpia ja tällä vaalikaudella velkaantumiskehitys on tarkoitus kääntää laskuun.

Talouskriisi on koetellut ylivelkaantuneita maita, kuten Irlantia, Portugalia ja Kreikkaa. Toiset euromaat, niiden mukana Suomi, ovat joutuneet tukemaan merkittävästi kriisiin joutuneita maita. Markkinat eivät ole luottaneet myöskään Italiaan eikä Espanjaan, joissa valtion velan korot ovat nousseet tai vaihdelleet huomattavasti. Ongelma on ollut se, että Euroopan poliittisten johtajien päätökset eivät ole olleet riittäviä luomaan vakautta ja luottamusta euroalueella, vaan on ajauduttu kriisistä uuteen kriisiin ja tehty vain uusia tukipäätöksiä.

Nyt elämme juuri tilanteessa, että Euron kohtalo ratkaistaan vajaan viikon päästä huippukokouksessa. On arvailtu, hajoaako euroalue ja palataanko kansallisvaluuttoihin vai irtaantuuko Kreikka euroalueesta. Muodostetaanko euroalueesta kaksi aluetta, vahvan euroa alue ja heikon euroa alue.
Nyt näyttää siltä, että euroalueen vakauden lisäämiseksi on eri valtioiden budjettikuria kiristettävä ja tuotava järjestelmään automaattiset rangaistukset sovittujen talouskriteerien rikkomisesta.
Siis euroalueella huonosti hoidettu valtiontalous saattaa heikentää valtioiden itsemääräämisoikeutta taloudessa, mutta hyvin hoidettu talous turvaa maan itsemääräämisoikeuden.

Suomi, liittyessään Euroopan Unioniin vuonna 1995, on liittynyt itsenäisten valtioiden liittoon, eikä liittovaltioon. Tähän saakka hyvin hoidettu talous on taannut Suomelle Euroopan talouskriisissä vahvan aseman, oikeuden lausua käsitys siitä, miten asioita on hoidettava. Näin me olemme hoitaneet itsenäisyyttämme hyvin.

Arvoisat Juhlavieraat

Toinen asia, johon aioin puuttua puheessani, on uskottava maanpuolustus.
Perinteisesti uskottava maanpuolustus on syntynyt vakaasta maanpuolustustahdosta, riittävästä reservistä ja hyvin toimivista puolustusvoimista.

Vahva maanpuolustustahto ja yleinen asevelvollisuus kulkevat käsi kädessä ja pitävät kansalaisten keskuudessa myönteistä maanpuolustustahtoa yllä.
Yleinen asevelvollisuus, laaja reservi, aluepuolustus ja ajan tasalla oleva armeija sekä sotilaallisesti liittoutumaton ulkopolitiikka ja kansainvälinen yhteistyö ovat olleet Suomen valinta, jolla on syntynyt ulkopuolisille kuva Suomen uskottavasta maanpuolustuksesta ja koskien koko maan puolustusta.
Nyt olemme kynnyksellä, jossa edessä on puolustusvoimauudistus. Edellisellä hallituskaudella toki uudistuksen tarve oli jo tiedossa, mutta puolustusvoimien rahoitusta hieman lisäämällä kyettiin säilyttämään ja turvaamaan sekä puolustusvoimien koko että materiaalitarpeet.

Nyt tällä hallituskaudella puolustusvoimat joutuvat säästämään 4 vuodessa 825 miljoonaa euroa, joka on asettanut puolustusvoimauudistuksen aivan uuteen tilanteeseen ja luonut vaaran koko maan puolustuskyvylle.

Keskusteluun ovat nousseet säästöt kertausharjoituksissa ja varuskuntien ja varikoiden lakkauttamiset sekä puolustusvoimien koon pienentäminen. Nämä ovat huonoja signaaleja.
Puolustusvoimat tulisi näkyä myös kansalaisten arjessa, kattava varuskuntaverkosto alueellisesti, virka-apu kriisitilanteissa jne.

Toki on todettu, että puolustuksen kolme periaatetta säilyvät, sotilaallinen liittoutumattomuus, yleinen asevelvollisuus ja kehitetty alueellinen puolustus tulevat säilymään.

Ymmärrämme toki, että puolustusvoimien materiaali vanhenee nopeasti ja sen ajantasainen uusiminen on kallista, ikäluokat pienenevät ja fyysisten puitteiden siis varuskuntien kunnossapito vie oman osuutensa, mutta itsenäisyytemme tae on uskottava maanpuolustus ja silloin myös siihen on taloudellisesti oltava valmis panostamaan, kun muualla maailmassa varustelua vahvistetaan.

Meillä on ollut myös perinne, että puolustuspolitiikka on ollut koko kansan yhteinen asia ja puolustusasiat on näin ollen valmisteltu ja käsitelty parlamentaarisesti, siis yhdessä hallituspuolueiden ja opposition kanssa. Näin on saatu aikaan aina kansalaisten hyväksymät puolustuspoliittiset ratkaisut ja kattava arvio turvallisuustarpeistamme. Nykyinen hallitus on ottanut puolustusasioiden valmistelun hallituksen sisälle ja näin moniarvoinen puolustuspoliittinen keskustelu vääristyy hallitus - oppositio asetelmaksi, mikä ei ole eduksi koko puolustuspolitiikalle.
Suomen itsenäisyys ja sen puolustaminen ovat yhteinen asiamme, siitä ei saa tinkiä eikä se saisi olla politiikkaa, jonka suunta voimasuhteiden muuttuessa muuttuu.

Arvoisat Juhlavieraat
Näillä ajatuksilla toivotan Teille kaikille oikein hyvää Itsenäisyyspäivää.
Sulje ikkuna